Misją Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej jest:

 •  Wyposażenie uczniów, słuchaczy oraz pracowników młodocianych w wysokie kompetencje zawodowe zapewniające aktywność w procesie kształcenia oraz w ich dalszej karierze;
 • Stwarzanie każdemu uczniowi, słuchaczowi oraz pracownikowi młodocianemu możliwości realizowania rozwoju zawodowego na miarę jego potrzeb i możliwości;
 • Kształtowanie umiejętności ogólnych i zawodowych umożliwiających dalszy rozwój oraz dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy;
 • Kreowanie twórczych postaw zawodowych uczniów, słuchaczy i pracowników młodocianych oraz pozytywnej motywacji do rozumienia idei uczenia się przez całe życie;

Wizją Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej jest:

 • Stwarzanie wszystkim uczniom, słuchaczom oraz pracownikom młodocianym warunków do realizacji ich ambicji w kształceniu się ogólnym i zawodowym;
 • Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy;
 • Dostosowywanie bazy dydaktycznej do zmieniających się technologii;
 • Zapewnienie na wysokim poziomie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego;
 • Dbanie o systematyczne doskonalenie się zawodowe wszystkich pracowników;
 • Organizowanie procesu egzaminów zawodowych w ramach Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży;
 • Współpraca z innymi instytucjami szkoleniowymi, pracodawcami, instytucjami rynku pracy i zatrudnienia oraz organizacjami pozarządowymi.

Centrum w swoim zarządzie posiada dwa obiekty;
– przy ul. Gen. Józefa Bema 54 – siedziba główna
– przy ul. Rawskiej 3 – szkoły dla osób dorosłych

Historia:
– rok 2000 : przekształcenie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
w Centrum Kształcenia Praktycznego;
– rok 2017: połączenie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Centrum Kształcenia Praktycznego;
– rok 2018: połączenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gimnazjum Nr 3 w Elblągu i utworzenie branżowej szkoły I stopnia;
– rok 2019: zmiania nazwy w z Centrum Kształcenia Praktycznego na Centrum Kształcenia Zawodowego;
– styczeń 2020: powołanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
Nasz kierunek działania to: nauka – zatrudnienie – dalsze kształcenie.

» Sprawdź ofertę edukacyjną