TECHNIK SPAWALNICTWA 

Zawód ten do szkolnictwa średniego technicznego został wprowadzony we wrześniu 2020 roku. Obecnie w przemyśle ok. 80% połączeń wykonuje się za pomocą technik spawalniczych. W Polsce funkcjonuje ok. 7 tyś. zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane oraz bliżej nieokreślona liczba przedsiębiorstw gdzie spawanie jest procesem pomocniczym. Również w Elblągu i regionie występuje duże zapotrzebowanie na pracowników ze spawalniczymi kwalifikacjami.

Proces spajania uznany jest za proces specjalny czyli proces którego wyniku nie można przewidzieć w trakcie jego trwania. Ewentualne wady mogą ujawnić się dopiero w trakcie jego użytkowania. W związku z tym niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich fazach tego procesu. Bardzo istotną rolę odgrywa tu średni personel nadzoru spawalniczego którego obecnie bardzo brakuje.

W wyniku procesu kształcenia uczeń technik spawalnictwa powinien umieć:

– organizować stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania i lutowania;

– opracowywać instrukcje technologiczne spawania;

– opracowywać instrukcje usuwania skutków odkształceń spawalniczych;

– dobierać materiały dodatkowe do spawania;

– projektować technologiczne procesy spawania;

– wykonywać połączenia spawane i zgrzewane (w tym wykonywać spawanie i cięcie gazowe

oraz spawanie łukowe);

– kontrolować jakość wykonanych spoin;

– projektować połączenia konstrukcyjne oraz części maszyn z wykorzystaniem

oprogramowania typu CAD/CAM;

– obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe nadzorujące przebieg wytwarzania konstrukcji spawanych.

Cały pięcioletni proces edukacyjny – zarówno z przedmiotów ogólnych, zawodowych i zajęć praktycznych realizowany będzie w Centrum. Natomiast praktyki zawodowe zostaną zorganizowane w zakładach pracy.

W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętności z zakresu spawania następującymi metodami: spawanie łukowe elektrodą otuloną, spawanie łukowe w osłonach gazów elektrodą topliwą, połączenia spawane metodą acetylenowo-tlenową, napawanie, spawanie i zgrzewanie tworzyw sztucznych, lutowanie i lutospawanie, cięcie i żłobienie.

Uczniowie pełnoletni mogą dodatkowo uzyskać certyfikat EUROSPAWACZA lub TUVi uprawnienia spawalnicze.

Proces dydaktyczny realizowany będzie w Centrum na najnowszych w Polsce środkach dydaktycznych, dzięki czemu absolwenci mają dużą szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy po ukończeniu szkoły lub kontynuacji nauki na uczelniach wyższych (po zdaniu matury).

Technicy spawalnicy mogą być zatrudnieni:

– w budownictwie przemysłowym,

– przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,

– zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,

– na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu

procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

– jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

CKZiU – ECEZ posiada pracownie specjalistyczne wyposażone nowymi technologiami oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną dlatego  proponować będzie uczniom tej klasy:

  • zajęcia dodatkowe w tym: pokazy i warsztaty, wycieczki zawodowe, koła pozalekcyjne np. obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, obrabiarek konwencjonalnych, obróbka cyfrowych procesów graficznych itp.
  • oferujemy możliwość brania udziału w różnego rodzaju konkursach,
  • dla naszych uczniów organizujemy dodatkowe kursy wzbogacające program nauczania na których mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje,

Więcej informacji uzyskasz na stronie www.ckziuelblag.pl lub bezpośrednio w placówce (ze względu na pandemię po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami funkcyjnymi).