ZATRUDNIENIE – Aby zatrudnić pracownika powyżej 15. roku życia musi on mieć ukończoną co najmniej szkołę podstawową oraz posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danej pracy (art. 191 § 1 Kodeksu pracy).

Zatrudnianie młodocianych osób poniżej 15. roku życia jest dozwolone jeśli uzyskano zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby wraz z pozytywną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zatrudnianie młodocianych w ramach umowy o pracę jest możliwe w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy) lub do wykonywania lekkich prac.

Młodocianego pracownika nie można zatrudniać w porach nocnych oraz poza podstawowymi godzinami pracy.

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.( KP art.202 §3)

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.( KP art.203 §3)

DOKUMENTACJA- Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196.

Art. 195. Treść umowy w celu przygotowania zawodowego

§1

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:

1) rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy);

2) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

3) sposób dokształcania teoretycznego;

4) wysokość wynagrodzenia.

Art. 196. Wypowiedzenie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;

4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Również niezbędne jest prowadzenie dokumentacji związane z pracą młodocianego pracownika tj:

– program nauczania zawodu

– lista obecności

– lista płac

– okresowe badania lekarskie

– zaświadczenie o przeszkoleniu BHP

– dziennik zajęć praktycznych

CZAS PRACY: Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy czas pracy pracownika młodocianego do 16. roku życia nie może przekraczać 6 godzin na dobę oraz przeciętnie 30 godzin tygodniowo.

Natomiast w przypadku pracownika młodocianego powyżej 16. roku życia nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin tygodniowo.