Pracownik młodociany

PRACOWNIK MŁODOCIANY – to osoba w wieku od 15 do 18 lat (art. 190 § 1 Kodeks Pracy)

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391) przewiduje, że PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU jest organizowana w formie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. Ponadto zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców – na zasadach dualnego systemu kształcenia – na podstawie:

  1. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą,
  2. umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

W przypadku zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców zajęcia mogą prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

instruktor praktycznej nauki zawodu wymagania
PRACODAWCY lub wyznaczeni przez nich PRACOWNICY albo osoby prowadzące
indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna
i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego
zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym
niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego
ich tygodniowego czasu pracy.
Powinni posiadać co najmniej:

– tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać,
– przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs
pedagogiczny (40H – 70H)

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie

powinni posiadać:

– przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:

1. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

2. świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy
w zawodzie, którego będą nauczać.