WYNAGRODZENIE:

W dniu 13 sierpnia 2019 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Od 1 września 2019 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą:

– nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki,

– nie mniej niż 6% w drugim roku nauki,

– nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki.

Ponadto młodocianemu, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w kolejnych kwartałach 2021 roku wynosi:

LATA NAUKI WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO
1.03- 31.05.2021 1.06 – 31.08.2021 1.09- 30.11.2021 1.12- 28.02.2022
I rok nauki 272,90 zł 284,08 zł 275,23 zł brak danych
II rok nauki 327,48 zł 340,89 zł 330,27 zł brak danych
III rok nauki 382,06 zł 397,71 zł 385,32 zł brak danych
przyuczenie do wykonywania określonej pracy 218,32 zł 227,26 zł 220,18 zł brak danych

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są takie same jak w przypadku normalnych pracowników etatowych.

URLOP– Zgodnie z art. 205 Kodeksu pracy młodociany pracownik uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych; z upływem roku pracy młodociany pracownik zyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa powyżej, pracodawca może, na jego wniosek udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.