1. Kierunki kształcenia branżowego w elbląskich szkołach

branża zawód nazwa szkoły
AUDIOWIZUALNA Technik fotografii i multimediów Zespół Szkół Gospodarczych

https://zsgelblag.pl/

BUDOWLANA Betoniarz zbrojarz

Cieśla

Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Dekarz

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter stolarski budowlanej

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

Murarz tynkarz Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Technik budownictwa

Technik budowy dróg

Zespół Szkół Technicznych

http://zst.elblag.pl/

Technik robót wykończeniowych w budownictwie Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

CHEMICZNA Technik analityk Zespół Szkół Technicznych http://zst.elblag.pl/
DRZEWNO-MEBLARSKA Koszykarz plecionkarz Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Stolarz Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

Tapicer Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Technik technologii drewna Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA Technik ekonomista

Technik rachunkowości

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

http://elblag.edu.pl/zseio/

ELEKTROENERGETYCZNA Elektryk Zespół Szkół Zawodowych nr1

http://zsz1.elblag.eu/

Technik elektryk Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Technik energetyk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

ELEKTRONICZNO- MECHATRONICZNA Automatyk

Mechatronik

Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Technik elektronik Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Technik mechatronik Zespól Szkół Mechanicznych

https://zsm.elblag.pl/

FRYZJERSKO- KOSMETYCZNA Fryzjer

Technik usług fryzjerskich

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

http://zsisiu.elblag.eu/

HANDLOWA Sprzedawca

Technik handlowiec

Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

HOTELARSKO- GASTRONOMICZNO- TURYSTYCZNA Kelner

Kucharz

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Technik hotelarstwa

Technik organizacji turystyki

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zespół Szkół Gospodarczych

https://zsgelblag.pl/

MECHANICZNA Kowal

Mechanik monter maszyn i urządzeń

Monter systemów rurociągowych Ślusarz

Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Operator obrabiarek skrawających Zespół Szkół Zawodowych nr1

http://zsz1.elblag.eu/

Technik mechanik Zespól Szkół Mechanicznych

https://zsm.elblag.pl/

MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zegarmistrz Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

METALURGICZNA Modelarz odlewniczy

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Zespół Szkół Zawodowych nr1

http://zsz1.elblag.eu/

Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

MOTORYZACYJNA Blacharz samochodowy

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Lakiernik samochodowy

Mechanik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Zawodowych nr1

http://zsz1.elblag.eu/

Mechanik motocyklowy Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Technik pojazdów samochodowych Zespól Szkół Mechanicznych

https://zsm.elblag.pl/

OGRODNICZA Technik architektury krajobrazu Zespół Szkół Technicznych

http://zst.elblag.pl/

POLIGRAFICZNA Technik reklamy Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

http://elblag.edu.pl/zseio/

PRZEMYSŁU MODOWEGO Kaletnik

Krawiec

Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

ROLNO-HODOWLANA Pszczelarz Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

SPEDYCYJNO- LOGISTYCZNA Magazynier-logistyk Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Technik logistyk Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

http://elblag.edu.pl/zseio/

Zespól Szkół Mechanicznych

https://zsm.elblag.pl/

Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Technik eksploatacji portów i terminali Zespół Szkół Gospodarczych

https://zsgelblag.pl/

SPOŻYWCZA Cukiernik

Piekarz

Zespół Szkół Gospodarczych

https://zsgelblag.pl/

TELEINFORMATYCZNA Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Branżowa Szkoła I Stopnia przy CKZIU

http://www.ckziuelblag.pl/

Technik informatyk Zespól Szkół Mechanicznych

https://zsm.elblag.pl/

Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

Technik programista

Technik teleinformatyk

Technik telekomunikacji

Zespół Szkól Techniczno Informatycznych

https://zsti.elblag.pl/

TRANSPORTU DROGOWEGO Kierowca mechanik Zespół Szkół Zawodowych nr1

http://zsz1.elblag.eu/

2. Pracownik młodociany

PRACOWNIK MŁODOCIANY – to osoba w wieku od 15 do 18 lat (art. 190 § 1 Kodeks Pracy)

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391) przewiduje, że PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU jest organizowana w formie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. Ponadto zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców – na zasadach dualnego systemu kształcenia – na podstawie:

  1. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodocianym a pracodawcą,
  2. umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

W przypadku zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców zajęcia mogą prowadzić instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

instruktor praktycznej nauki zawodu wymagania
PRACODAWCY lub wyznaczeni przez nich PRACOWNICY albo osoby prowadzące
indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna
i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego
zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym
niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego
ich tygodniowego czasu pracy.
Powinni posiadać co najmniej:

– tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać,
– przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs
pedagogiczny (40H – 70H)

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie

powinni posiadać:

– przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny oraz:

1. świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

2. świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy
w zawodzie, którego będą nauczać.

ZATRUDNIENIE – Aby zatrudnić pracownika powyżej 15. roku życia musi on mieć ukończoną co najmniej szkołę podstawową oraz posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danej pracy (art. 191 § 1 Kodeksu pracy).

Zatrudnianie młodocianych osób poniżej 15. roku życia jest dozwolone jeśli uzyskano zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby wraz z pozytywną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zatrudnianie młodocianych w ramach umowy o pracę jest możliwe w celu przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy) lub do wykonywania lekkich prac.

Młodocianego pracownika nie można zatrudniać w porach nocnych oraz poza podstawowymi godzinami pracy.

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.( KP art.202 §3)

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.( KP art.203 §3)

DOKUMENTACJA- Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196.

Art. 195. Treść umowy w celu przygotowania zawodowego

§1

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:

1) rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy);

2) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

3) sposób dokształcania teoretycznego;

4) wysokość wynagrodzenia.

Art. 196. Wypowiedzenie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;

4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Również niezbędne jest prowadzenie dokumentacji związane z pracą młodocianego pracownika tj:

– program nauczania zawodu

– lista obecności

– lista płac

– okresowe badania lekarskie

– zaświadczenie o przeszkoleniu BHP

– dziennik zajęć praktycznych

CZAS PRACY: Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy czas pracy pracownika młodocianego do 16. roku życia nie może przekraczać 6 godzin na dobę oraz przeciętnie 30 godzin tygodniowo.

Natomiast w przypadku pracownika młodocianego powyżej 16. roku życia nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

WYNAGRODZENIE:

W dniu 13 sierpnia 2019 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Od 1 września 2019 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych wynoszą:

– nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki,

– nie mniej niż 6% w drugim roku nauki,

– nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki.

Ponadto młodocianemu, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w kolejnych kwartałach 2021 roku wynosi:

LATA NAUKI WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO
1.03- 31.05.2021 1.06 – 31.08.2021 1.09- 30.11.2021 1.12- 28.02.2022
I rok nauki 272,90 zł 284,08 zł 275,23 zł brak danych
II rok nauki 327,48 zł 340,89 zł 330,27 zł brak danych
III rok nauki 382,06 zł 397,71 zł 385,32 zł brak danych
przyuczenie do wykonywania określonej pracy 218,32 zł 227,26 zł 220,18 zł brak danych

Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są takie same jak w przypadku normalnych pracowników etatowych.

URLOP- Zgodnie z art. 205 Kodeksu pracy młodociany pracownik uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych; z upływem roku pracy młodociany pracownik zyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa powyżej, pracodawca może, na jego wniosek udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Szkolenia, kursy

  • Kursy komercyjne
  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe