WARSZTATY pt. „ Zmysły w zawodach”- uczniowie klas VII oraz VIII

Zajęcia mają na celu konfrontację uczniów ze stanowiskami zawodowymi oraz ukazanie wpływu bezpośrednich czynników na zmysły człowieka.
Coraz częściej szkoły uczące zawodu obserwują u nowoprzybyłych uczniów niechęć do wykonywania zadań zawodowych. Spowodowane jest to brakiem wiedzy uczniów na temat najbliższego otoczenia zawodowego oraz niedopasowaniem nowo wybranego środowiska pracy do indywidualnych preferencji psycho –fizycznych.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom szkół, organizując warsztaty z elementami ergonomii, dające możliwość samodzielnego zbadania za pomocą zmysłów najbliższego otoczenia zawodowego.

Badane środowiska zawodów : stolarz, mechatronik, operator obrabiarek skrawających, fryzjer, technik przemysłu metalurgicznego, mechanik pojazdów samochodowych, elektronik.

Zagadnienia: kształcenie ustawiczne, środowisko zawodowe, stanowisko pracy, zmysły, zasoby własne, ergonomia, przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu, indywidualne preferencje w zawodzie.
Realizowane na warsztatach treści (z rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego) :

1. Poznawanie własnych zasobów.
Uczeń:
1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
2. Świat zawodów i rynek pracy.
Uczeń:
1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.
Uczeń:
3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie;
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
Uczeń:
4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WARSZTATY –„ ABSOLWENT LICEUM- MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH”

Zajęcia mają na celu konfrontację uczniów liceum ze stanowiskami nauki zawodu oraz ukazanie możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Nie wszyscy absolwenci liceum podejmą naukę na wymarzonych wyższych uczelniach, często trzeba poprawić wyniki maturalne lub też za rok próbować ponownie. Warto wykorzystać ten roczny czas na zdobywanie kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych egzaminem.
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom szkół, organizując warsztaty z elementami zawodoznawczymi, dające możliwość samodzielnego zbadania najbliższego otoczenia zawodowego w zawodach elektronik, mechatronik

Uczniowie zapoznają się z różnymi możliwościami wyboru ścieżki edukacyjno –zawodowej
w kontekście bliskiego planowania jak i całożyciowego rozwoju zawodowego i osobistego.

Zagadnienia: kształcenie ustawiczne, podstawa programowa kształcenia w zawodach, kwalifikacje zawodowe, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, egzamin zawodowy.

Realizowane na warsztatach treści (z rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego) :

1.Poznawanie własnych zasobów.
Uczeń:
1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;
2.Świat zawodów i rynek pracy.
Uczeń:
2.1 analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach ich uzyskiwania w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;
3.Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.
Uczeń:
3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, poza formalnego i nieformalnego;
3.2 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym
i zawodowym;
3.3 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;
3.4 wskazuje możliwości kontynuowania nauki.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.
Uczeń:
4.2 sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;
4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

INNE PROPOZYCJE :

  •  „ Zawody wokół nas” warsztaty dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z elementami treści z dziedzin przyrody i ekologii. W skład warsztatów wchodzą zajęcia praktyczne prowadzone w pracowni florystycznej oraz zajęcia z grami i zabawami przybliżającymi różne zawody , czas warsztatów 2 godziny,
  • „ Karuzela zawodowa„ – warsztaty dla uczniów klas III – IV szkół podstawowych
    z elementami treści z dziedzin przyrody i ekologii, czas warsztatów 2 godziny,
  •  „ Zawodowiec dla zawodowca”- warsztaty dla młodzieży branżowych szkół, dające możliwość wypróbowania swoich umiejętności w innym zawodzie, np. klasa fryzjerska w zawodzie florysta, klasa stolarzy w zawodzie mechanik,
  • „ Aktywny senior”– cykliczne warsztaty florystyczne, promujące całożyciowy rozwój dla emerytowanych nauczycieli z Centrum,
  • „ Aktywne doradztwo zawodowe”- warsztaty dla doradców zawodowych oraz liderów doradztwa zawodowego elbląskich szkół podstawowych, mające na celu wspieranie w realizacji doradztwa zawodowego w szkołach oraz wzbogacanie warsztatu metodycznego nauczycieli .

Warsztaty odbywają się w budynkach: ul. Gen.Bema 54, lub ul. Rawska 3
Zgłoszenia klas na zajęcia przyjmuje sekretariat (Rawska 3) – 55 6258801