Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów/słuchaczy (55 kobiet i 225 mężczyzn) w 4 elbląskich szkołach/placówkach oświatowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców.

Cele szczegółowe obejmują:

– nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy;

– rozwój miękkich kompetencji pracowniczych ułatwiających wejście na rynek pracy;

– staż/praktyka w rzeczywistych warunkach;

– zakup odzieży roboczej, sfinansowanie dojazdów do pracodawcy;

– odbycie kursu przygotowującego na studia;

– korzystanie w szkołach/placówkach oświatowych z nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.

Załączniki:

→ Regulamin rekrutacji

→ Deklaracja uczestnictwa

→ Formularz zgłoszeniowy

→ Oświadczenie o korzystaniu z MOPS

→ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

→ Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Status osoby na rynku pracy

W czerwcu 2017 r. Prezydent Witold Wróblewski podpisał z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem umowę dotyczącą projektu pn. „LEPSZY W ZAWODZIE dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, który zakłada kursy, szkolenia i staże dla 280 uczniów elbląskich szkół i placówek zawodowych.

Budżet projektu wynosi 1 599 696,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 434 576,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT Elbląg

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

 

Grupa docelowa: 280 uczniów/słuchaczy 4 elbląskich szkół i placówek zawodowych:

– Zespół Szkół Gospodarczych,

– Zespół Szkół Mechanicznych,

– Zespół Szkół Zawodowych nr 1,

– Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów 4 elbląskich szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale 33 pracodawców/przedsiębiorców w okresie 01.01.2018 – 31.12.2019r.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia
zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości szkoleń służących zwiększeniu zdolności
do zatrudnienia uczniów/słuchaczy tych placówek.

 

W ramach projektu zostały zaplanowane działania:

– kursy/szkolenia dla uczniów/słuchaczy nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,

– kursy/szkolenia dla uczniów ukierunkowane na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych,

– staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,

– kursy przygotowawcze na studia dla uczniów organizowane we współpracy ze szkołami wyższymi