Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów/słuchaczy (55 kobiet i 225 mężczyzn) w 4 elbląskich szkołach/placówkach oświatowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców.

Cele szczegółowe obejmują:

– nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy;

– rozwój miękkich kompetencji pracowniczych ułatwiających wejście na rynek pracy;

– staż/praktyka w rzeczywistych warunkach;

– zakup odzieży roboczej, sfinansowanie dojazdów do pracodawcy;

– odbycie kursu przygotowującego na studia;

– korzystanie w szkołach/placówkach oświatowych z nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.

Załączniki:

→ Regulamin rekrutacji

→ Deklaracja uczestnictwa

→ Formularz zgłoszeniowy

→ Oświadczenie o korzystaniu z MOPS

→ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

→ Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Status osoby na rynku pracy