Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres zamówienia obejmował:

1. diagnozę uczniów i słuchaczy pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych z użyciem wielowymiarowego kwestionariusza preferencji, badającego sytuację zawodową;

2. pozyskanie przez doradcę danych, a następnie ich ocena, analiza i interpretacja,
w ramach działań diagnostycznych z wykorzystaniem testów predyspozycji zawodowych, inwentarzy, kwestionariuszy, wywiadu;

3. przygotowanie w formie pisemnej indywidualnej diagnozy każdego z uczestników projektu, założenie dla każdego ucznia/słuchacza arkusza;

4. opracowanie w formie pisemnej opisu dotyczącego zapotrzebowania ucznia/słuchacza na daną formę wsparcia.

 

Termin realizacji – 13.02.2018 r. i 26.04.2018r.

Przeprowadzono diagnozę łącznie – 83 uczniów i słuchaczy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zakwalifikowało się 83 uczniów i słuchaczy w zakresie:

– strzyżenia damskiego – 15 osób

– spawania metodą 111 i TIG141 – 10 osób

– obsługi układów klimatyzacji samochodowych – 25 osób

– audytora wewnętrznego BHP – 15 osób

– wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów –  12 osób

– e-rachunkowość – 6 osób

Ilość uczniów i słuchaczy zdiagnozowanych – 83, w tym kobiet 28, mężczyzn 55

 

Przeprowadzono kursy nadające kwalifikacje i uprawnienia dla uczestników:

– strzyżenia damskiego – 15 osób

– spawania metodą 111 i TIG141 – 10 osób

– obsługi układów klimatyzacji samochodowych – 25 osób

– audytora wewnętrznego BHP – 15 osób

– wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów – 12 osób

– e-rachunkowość – 6 osób

 

Przeprowadzono praktyki w okresie czerwiec – sierpień, realizowane w rzeczywistych warunkach pracy celem podniesienia umiejętności praktycznych i uzyskania kwalifikacji zawodowych:

– strzyżenia damskiego – 15 osób

– spawania metodą 111 – 5 osób

– obsługi układów klimatyzacji samochodowych – 10 osób

– audytora wewnętrznego BHP – 15 osób

– wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów – 12 osób

 

W miesiącu październiku 2018 roku przeprowadzono drugi etap rekrutacji:

– strzyżenia damskiego – 10 osób

– obsługi układów klimatyzacji samochodowych – 12 osób

– audytora wewnętrznego BHP – 12 osób

– wykorzystania profesjonalnego programu do projektowania ogrodów – 25 osób

– e-rachunkowość – 12 osób

– cyfrowe procesy graficzne – 18 osób

 

Miesiąc listopad i grudzień 2018 roku poświęcone są diagnozie uczestników projektu              „EL-zawodowcy”. Przeprowadzona zostanie diagnoza uczniów i słuchaczy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu pod kątem uzupełnienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.