KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Elblągu, tel. 556256725, e-mail: ckziu@elblag.eu
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@ecuw.elblag.eu lub nr tel. 55 625 68 08
  3. ane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych w celach realizacji zadań ustawowych/statutowych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

Artur Gronek (Inspektor Ochrony Danych) – iod@ecuw.elblag.eu

Maria Drezner (Zastępca Inspektora Ochrony Danych) – maria.drezner@ecuw.elblag.eu