Rodzaj wsparcia – Przeprowadzenie kursu „Szkolenie LabVIEW Core 1 i Multisim Basics” dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu
w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”.

Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ilość beneficjentów – 4 nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Elblągu. Ilość mężczyzn – 4, ilość kobiet – 0.

Kurs obejmował zakres tematyczny:

Szkolenie LabVIEW Core 1:

 • Projektowanie interfejsu użytkownika
 • Wybór odpowiednich typów danych i ich wyświetlanie w formie wykresów
 • Użytkowanie struktur takich jak pętla While i For
 • Dodawanie kontroli czasu wykonywania funkcji
 • Programowamie decyzyjne z wykorzystaniem struktur Case
 • Dokumentacja kodu
 • Tworzenie i wykorzystanie tablic kontrolek oraz wskaźników. Implementacja klas kontrolek i wskaźników
 • Wykorzystywanie definicji typów do projektowania własnych kontrolek
 • Wykorzystanie zmiennych lokalnych. Identyfikacja i kontrola hazardów.

Szkolenie Multisim Basics:

 • Tworzenie obwodów elektronicznych
 • Symulacje wirtualnymi urządzeniami pomiarowymi
 • Tworzenie zaawansowanych schematów elektronicznych
 • Komunikacja i transfer danych
 • Tworzenie projektów i udostępnianie ich
 • Symulacje MCU
 • Funkcje edukacyjne programu Muslisim.

Kurs zrealizowano podczas 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Termin realizacji – 21 – 25 maja 2018 r.

Koszt dofinansowania wsparcia – 20760,00 zł.