KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych (trzy semestry)

Opis zawodu:

Dynamicznie zmieniający się w ostatnich dziesięcioleciach rynek pracy m.in. wskutek postępu technologicznego, wymaga od kształcenia zawodowego przygotowania absolwenta do wykonywania zróżnicowanych zadań zawodowych.

Absolwent szkoły zawodowej na rynku pracy powinien charakteryzować się takimi cechami jak: kreatywność, przedsiębiorczość, komunikatywność, otwartość na zmiany, zdolność do samodoskonalenia i ciągłego dokształcania. Ważnym elementem kształcenia zawodowego, szczególnie w obszarach świadczenia usług, jest wyposażenie absolwenta w umiejętność posługiwania się językiem obcym zawodowym. Jest to tym bardziej istotne w perspektywie szeroko rozumianej globalizacji.

Zawód technik usług pocztowych i finansowych jest zawodem z wielkimi tradycjami. Technicy usług pocztowych i finansowych znajdują zatrudnienie u operatorów pocztowych oraz w firmach kurierskich i logistycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnokrajowym i lokalnym. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować działalność gospodarczą i pośredniczyć w zawieraniu umów o świadczenie usług pocztowych na rzecz operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Zdobyta wiedza w trakcie kształcenia zawodowego na tym kierunku stanowi podstawę do dalszego rozwijania kompetencji w celu późniejszego zatrudnienia w bankach komercyjnych, firmach ubezpieczeniowych czy przedsiębiorstwach handlowych.