KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (trzy semestry)

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy dotyczące stanu bhp w zakładzie pracy, w tym dokonuje przeglądy zakładu pracy oraz przedstawia propozycje działań eliminujących, zmniejszających oraz profilaktycznych dotyczących występujących zagrożeń. Sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje wykonywanie zaleceń instytucji nadzorujących warunki pracy w zakładzie. Opracowuje i wdraża odpowiednie metody ochrony przed zagrożeniami oraz dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Identyfikuje i ocenia zagrożenia występujące na stanowiskach pracy i uczestniczy w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Uczestniczy w pracach zespołu do badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Prowadzi rejestr wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz czynników szkodliwych dla zdrowia. Prowadzi szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników. Współdziała ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę jako inspektor bhp w zakładach pracy. Może również po zdobyciu doświadczenia w pracy w służbie bhp założyć własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu bhp w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.