Kontakt:

55 625 88 00

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych (klknij)

Każdy członek społeczności szkolnej – słuchacz, uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie
w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości , uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem: słuchaczy, uczniów, rodziców i nauczycieli.

Prowadzi:
– indywidualne rozmowy wspierające,
-pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,
– prowadzi zajęcia psychoedukację w klasach.

Pedagog szkolny:

  • Diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki dostosowane do sytuacji.
  • Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla słuchaczy i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb słuchacza, ucznia.
  • Na bieżąco współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.
  • Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły. Informuje o rodzaju pomocy, przyjmuje wnioski o stypendia, zasiłki losowe. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Policją (realizując zadania profilaktyki w szkole), MONAR, KARAN.
  • Koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa .

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.