Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego wpisane w polski system oświaty. Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, a jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają osobom dorosłym zmianę zawodu, uzyskanie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych. Dzięki temu zainteresowane osoby mogą określić swoją indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego.
KKZ wpisują się w ideę uczenia się przez całe życie.

Kursy prowadzone są w formie zaocznej. Osoba, która ukończyła kurs może przystąpić do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są przeznaczone dla osób dorosłych, bez względu na ich poziom wykształcenia. W wyjątkowych przypadkach określonych przepisami, osoby niepełnoletnie, które ukończyły szkołę podstawową mogą na KKZ realizować obowiązek nauki i jednocześnie zdobyć zawód. Są to osoby które;
– mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie nauki w cyklu stacjonarnym,
– podejmują lub kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży,
– realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy,
– w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

KKZ są całkowicie bezpłatną formą kształcenia.

Oferta KKZ w Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu:

– fryzjer,

– technik usług fryzjerskich,

– krawiec,

– tapicer,

– technik spawalnictwa,

– mechanik pojazdów samochodowych,

– technik pojazdów samochodowych,

– elektromechanik pojazdów samochodowych,

– operator obrabiarek skrawających

– stolarz,

– monter urządzeń energii odnawialnej,

– garncarz.