1. Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Elbląg. Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.
  2. Uczniowie zamieszkujący poza terenem Gminy Miasta Elbląg i pobierający naukę w elbląskich, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.
  3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019r.). Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł netto.
  4. Wnioski o stypendium można pobrać w gabinecie pedagoga w budynku przy ul . Rawskiej 3 (w godzinach pracy pedagoga szkolnego) lub na stronie internetowej – “Strefa ucznia –> dokumenty do pobrania“.
  5. Nieprzekraczalny termin składania wniosków z kompletem wymaganych dokumentów ( wyszczególnionych we wniosku) mija 09.2019r.