Gmina Miasto Elbląg od 1 stycznia 2018r. realizuje projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT Elbląg.

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Budżet projektu: 7 872 647,77 zł, w tym kwota dofinansowania: 6 996 087,73 zł

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych:

– Zespół Szkół Technicznych – technikum,

– Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych- technikum,

– Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących- technikum,

– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- technikum, szkoła branżowa I stopnia,

– Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1- technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,

do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/ dopasowanie metod
i  treści kształcenia dla  30 kierunków  przy  jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kwalifikacji/ kompetencji 61  nauczycieli w  okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Działania są realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale 25 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia:

-modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców

-doposażenie bazy dydaktycznej szkół,

-kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane
z profilem kształcenia,

-praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach projektu doposażone zostaną następujące pracownie:

Zespół Szkół Technicznych:

PRACOWNIA ANALITYCZNO-CHEMICZNA:

– technik analityk

PRACOWNIA OGÓLNOBUDOWLANA (BUDOWNICTWA I INŻYNIERII SANITARNEJ):

-technik budownictwa

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GEODEZYJNA:

-technik architektury krajobrazu

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych:

PRACOWNIA WITRYN INTERNETOWYCH I MULTIMEDIÓW:

-technik informatyk

PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ:

– technik organizacji reklamy

PRACOWNIA PLANOWANIA I REALIZACJI:

-technik logistyk

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących:

PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MULTIMEDIÓW:

– technik organizacji reklamy

PRACOWNIA SPRZEDAŻY USŁUG REKLAMOWYCH:

– technik organizacji reklamy

PRACOWNIA LOGISTYKI I ŚRODKÓW TRANSPORTU:

-technik logistyk

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

PRACOWNIA FRYZJERSKA:

-fryzjer

-technik usług fryzjerskich

PRACOWNIA ELEKTRONICZNA:

-monter elektronik

-technik elektronik

-technik elektryk

-elektryk

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA:

-monter elektronik

-technik elektronik

-technik elektryk

-elektryk

PRACOWNIA SAMOCHODOWA:

-technik pojazdów samochodowych

-mechanik pojazdów samochodowych

-kierowca mechanik

PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO:

-technik pojazdów samochodowych,

-mechanik pojazdów samochodowych

-kierowca mechanik

PRACOWNIA JĘZYKOWA:

-monter elektronik

-technik elektronik

-technik elektryk

-elektryk

PRACOWNIA CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH:

-technik cyfrowych procesów graficznych

PRACOWNIA ADMINISTRACJI:

-technik administracji

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI:

-technik rachunkowości

PRACOWNIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

-technik bezpieczeństwa i higieny pracy

PRACOWNIA FLORYSTYCZNA:

-florysta

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług:

PRACOWNIA ANALIZY BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ ORAZ PROJEKTOWANIA FRYZUR:

-fryzjer

-technik usług fryzjerskich

PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII PRZETWARZANIA DREWNA:

-technik technologii drewna

-stolarz

PRACOWNIA SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH:

-technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO:

-technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRACOWNIA EKSPLOATACJI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYKI:

-technik energetyk

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1:

PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU KUCHARZ:

-kucharz

PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU STOLARZ:

-stolarz.