W roku szkolnym 2010/2011 realizowany był projekt p.n. “Nauczyciel w szkole przyszłości”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Wartość całkowita projektu to kwota 438.845 zł.

Celem ogólnym projektu było dostosowanie kwalifikacji elbląskich nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadry administracyjnej elbląskich placówek oświatowych do wymogów związanych z kierunkami rozwoju regionu, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną.

Ostatecznymi beneficjentami projektu byli nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz pracownicy administracyjni, zatrudnieni w elbląskich szkołach i placówkach oświatowych. Szczególnie ważną grupę stanowili nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Zorganizowano dla nich szkolenia uwzględniające aktualne wymogi lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zastosowanie nowoczesnych technologii. Zakres merytoryczny szkoleń obejmował tematykę nowych technologii i przede wszystkim dotyczył kursów:

  • programowania sterowników SIMATIC S7-300
  • programowania w AUTOCAD
  • doradztwa i technik spawalniczych
  • przedłużania i zagęszczania włosów
  • wizażu

Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 33 tysięcy złotych.

Warto dodać, że na zakończenie każdego szkolenia jego uczestnicy odbyli wizyty studyjne w nowoczesnych zakładach pracy w celu poznania najnowszych technologii. Podnoszenie kwalifikacji dotyczyło też pracowników administracji, którzy uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje w zakresie zarządzania i finansów publicznych.

Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2011 r. Projekt „Nauczyciel w szkole przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.