Kontakt:

55 625 88 00

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych (klknij)

 O organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w CKZiU w Elblągu

W CKZiU w Elblągu pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594)

 1. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
 • stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

 •  niepełnosprawności ucznia;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania i emocji;
 • szczególnych uzdolnień;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
 • zaniedbań środowiskowych;
 • trudności adaptacyjnych;
 • odmienności kulturowej.

5. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:

 • rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
 • dyrektor szkoły;
 • nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
 • pielęgniarka po ukończonym kursie pielęgniarki środowiskowej uprawnionej do pracy w placówkach oświatowo – wychowawczych;
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
 • pracownik socjalny;
 • asystent rodziny;
 • kurator sądowy.

6. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

 • nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
 • specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności: pedagog, psycholog szkolny, logopeda;
 • pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.