Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły podstawowej nierzadko zastanawiają się, czy warto podjąć trud i uzupełnić brakujące wykształcenie.  Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – działająca w ramach ECEZ w obiekcie przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu jest możliwością i szansą na dalszą edukację dla młodzieży i osób dorosłych, które z różnych przyczyn przerwały swoją edukację.

Szkoła ta umożliwia kontynuowanie nauki dla osób, które nie realizowały nauki po 6 klasie Szkoły Podstawowej, a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Szkoła Podstawowa jest pierwszym i elementarnym etapem edukacji, ponieważ daje okazję na dalsze kształcenie na kolejnych etapach edukacji. To możliwość i szansa, która daje perspektywę na dalszy samorozwój, podnosi samoocenę. To również  przepustka do znalezienia lepszej pracy, awansu społecznego i zawodowego.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w strukturach ECEZ posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oferuje ona bezpłatną naukę w klasach 7 i 8 trwającą 4 semestry. Edukacja odbywa się przy dużej indywidualizacji stosowanej wobec słuchaczy mogących liczyć na realizację podstawy programowej oraz wsparcie w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Kadra szkoły hołduje dewizie, że optymalizacja procesu nauczania możliwa jest jedynie dzięki poczuciu bezpieczeństwa, ciekawości w przedstawianiu tematu oraz zadowolenia. Można to uzyskać dopasowując do siebie odpowiednie formy i metody kształcenia.

Słuchacze realizują program nauczania ogólnego w ciągu 3 dni w budynku na ul Rawskiej 3, a pozostałe dwa dni to zajęcia przyuczające słuchaczy do zawodu realizowane w budynku przy ul. Bema 54. Zajęcia z przedmiotów ogólnych oraz praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych, nowoczesnych pracowniach, które na dalszym szczeblu edukacji pozwalają na zdobycie przez uczniów kwalifikacji zawodowych. Atutami Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w ECEZ są doskonale wyposażone pracownie (nowoczesne komputery z atrakcyjnym oprogramowaniem, projektory multimedialne), korzystanie z dziennika elektronicznego, biblioteka z atrakcyjnym księgozbiorem, przyjazna atmosfera, wysoko wykwalifikowana kadra, organizacja zajęć psychoedukacyjnych i wycieczek, działania wolontariatu. Dodatkową korzyścią na jaką mogą liczyć słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych jest możliwość otrzymania legitymacji uczniowskiej, która uprawnia do korzystania ze zniżek na bilety komunikacji miejskiej,

Każdy absolwent Szkoły Podstawowej dla Dorosłych otrzymuje świadectwo na druku MEN i z powodzeniem może kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w ECEZ.