W bieżącym roku szkolnym odbędzie się egzamin maturalny w Formule 2023. Obowiązuje on w 4-letnich liceach ogólnokształcących oraz szkołach artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne na bieżąco przygotowują i udostępniają materiały dotyczące egzaminu w ww. formule.