Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne.

Informuję uczniów i słuchaczy, którzy zostali nieklasyfikowani lub otrzymali oceny niedostateczne, że mają prawo zdawać egzaminy klasyfikacyjne lub poprawkowe.

Szczegółowe wytyczne do organizacji tego typów egzaminów opisane są w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, (Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r., Poz. 373).

Warunki zdawania egzaminu klasyfikacyjnego określa § 15 w/w rozporządzenia.

Uczeń/słuchacz nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Uczeń/słuchacz niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, musi wystąpić z wnioskiem do Rady Pedagogicznej CKZiU o zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. Wniosek taki może złożyć także rodzić/ opiekun prawny ucznia/słuchacza. Egzamin odbędzie się, jeżeli Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę.

Egzamin taki ma formę zadań praktycznych.

Druki wniosków na egzamin są do pobrania ze strony internetowej CKZiU, zakładka „Dokumenty do pobrania”:

http://ckziuelblag.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=118

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie CKZiU przy ul. Bema 54.