Gmina Miasto Elbląg od 1 grudnia 2017 r. realizuje projekt pn. „EL – Zawodowcy XXI wieku dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki,

Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego,

Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT Elbląg.

Okres realizacji projektu: 01.12.2017r. – 30.11.2019r.

Budżet projektu: 1.411.004,40zł, w tym kwota dofinansowania: 1.269.861,40zł,

                         (środki  UE: 1.199.353,74zł)

 

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 357 uczniów w 6 elbląskich zespołach szkół i placówkach zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów lub szkoleń oraz praktyk lub staży. Staże i praktyki odbędą się przy udziale 31 lokalnych pracodawców, przedsiębiorców.

 

Szkoły biorące udział w projekcie:

– Zespół Szkół Technicznych – technikum,

– Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych – technikum,

– Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – technikum,

– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – technikum, szkoła branżowa I stopnia,

– Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 – szkoła zawodowa,

 

 W projekcie zaplanowano następujące zadania:

– przeprowadzenie diagnozy uczniów/słuchaczy pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich,

– kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów/słuchaczy powiązane z profilem kształcenia oraz wyposażające w miękkie kompetencje pracownicze,

– staże lub praktyki dla uczniów (słuchaczy) w rzeczywistych warunkach pracy.

 

Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiazania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości usług edukacyjnych pełnionych przez elbląskie szkoły zawodowe na rzecz uczniów (słuchaczy) szkół i placówek biorących udział w projekcie. Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie szans na zatrudnienie – młodzież łatwiej przejdzie z etapu kształcenia  do etapu zatrudnienia.

 

W projekcie zaplanowano także kurs z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne. Forma ta wynika z potrzeby doskonalenia, by umożliwić  kontynuację nauki na uczelniach technicznych. Celem działania będzie kompletne przygotowanie ucznia z zakresu matematyki, pomoc w organizacji samodzielnej nauki przygotowującej do studiowania na uczelniach technicznych a także wyrównanie różnic programowych.

 

Kierunki kształcenia modernizowane w ramach projektu: technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, fryzjer, stolarz, technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, technik elektryk, technik elektronik, elektryk, monter elektronik, technik cyfrowych procesów graficznych, technik administracji, technik rachunkowości, technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, florysta, kucharz.