W  trakcie  trwania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w CKZIU w Szkole Podstawowej dla Dorosłych oraz Szkole Branżowej zorganizowano spotkanie z prawnikiem z Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Dodatkowym celem przygotowanego wydarzenia była realizacja treści zawartych w Programie Profilaktyczno- Wychowawczym szkoły na rok szk.2021/22.

Zajęciami objęci zostali słuchacze klasy VII, VIII oraz uczniowie kl.I  Szkoły Branżowej .

Mecenas Artur Gralik przybliżył młodzieży aspekty prawne związane z tematyką zawierania umów z osobami młodocianymi, podjął się przybliżenia kwestii specyfiki zagrożeń zakupów  w sieci. Ponadto dotknął problematyki przestępstw wobec mienia ( kradzieże, przywłaszczenia, uszkodzenia) , przestępstw wobec wolności  ( groźby karalne, nękanie, ograniczenie wolności, zmuszanie do określonych zachowań ), jak i  przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu ( napady, bójki, pobicia). Była to niewątpliwie pouczająca lekcja Edukacji Obywatelskiej . W spotkaniu z prawnikiem udział wzięli nauczyciele CKZIU oraz  wychowawczynie z OHP Elbląg i OHP Pasłęk.