W dniu 20 kwietnia 2016 roku pomiędzy Centrum Kształcenia Praktycznego a Szkołą Podstawową nr 15 zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej na rzecz realizacji projektu “Klasa z pasją”. Intencją partnerów porozumienia jest wspólna realizacja projektu w zakresie kształcenia umiejętności poznawczych oraz wdrażanie do samorozwoju uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej i rozwijanie tych umiejętności w okresie całego cyklu nauczania aż do momentu podjęcia pracy zawodowej.