Projekt „Edukacja dla innowacyjności – program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w elbląskich szkołach zawodowych i dostosowanie go do potrzeb gospodarki miasta i regionu.

Cele szczegółowe projektu:

 • wzbogacenie oferty szkolnictwa zawodowego o nowe kierunki, zgodne z potrzebami rynku pracy w 5 szkołach zawodowych,
 • zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w 5 szkołach poprzez wprowadzenie nowych programów i metod nauczania oraz wyposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne,
 • zwiększenie atrakcyjności i innowacyjności szkolnictwa zawodowego,
 • podniesienie poziomu przygotowania do egzaminów zewnętrznych.

Grupy docelowe:

Beneficjentami ostatecz. projektu będą elbląskie publiczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe, które dzięki realizacji projektu podniosą jakość kształcenia i dostosują je do potrzeb miasta i regionu oraz ich uczniowie, którzy poprzez uczestnictwo w projekcie zwiększą swoje szanse na zatrudnienie. W Elblągu 9 szkół prowadzi kształcenie zawodowe na ok. 50 kierunkach. Nie wszystkie kierunki odpowiadają potrzebą elbląskich przedsiębiorców. Stąd też właśnie szkoły zawodowe i ich uczniowie wymagają największego wsparcia. Od jakości kształcenia zawodowego zależeć będzie rozwój gospod. miasta, regionu, kraju i UE.

Udzielone wsparcie ww. beneficjentom ostatecznym pozwoli zmodernizować szkolnictwo zawodowe w Elblągu, przyczyni się do wykształcenia kadry specjalistów dla rozwijającej się gospodarki. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 1800 uczniów szkół zawodowych, którzy dzięki wsparciu będą zdobywać kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku oraz zdobędą doświadczenie w nowoczesnych zakładach pracy.

 

Działania:

1) Spotkanie organizacyjne.

2) Wprowadzenie nowych kierunków nauczania. 

3) Wprowadzenie innowacji pedagogicznych

4) Wprowadzenie efektywnych metod nauczania.

– Stoiska wystawiennicze do prezentacji oferty szkół zawodowych na Targach Szkół Ponadgimnazjalnych – 15szt. – CKP.

5) Organizacja dodatkowych szkoleń i kursów.

6) Zajęcia dodatkowe.

7) Organizacja staży zawodowych.

8) Przystosowanie bazy materialnej Centrum Kształcenia Praktycznego.

– Dostosowanie pomieszczenia będącego w trwałym zarządzie CKP na pracownie dla kierunku betoniarz – zbrojarz.

9) Organizacja Targów Szkół Ponadgimnazjalnych.

10) Spotkanie podsumowujące.

11) Informacja i promocja.

12) Monitoring i ewaluacja projektu.

 

Rezultaty i produkty:

W ramach projektu:

 • 9 szkół zawodowych wdroży progr. rozwojowe,
 • 9 szkół zawodowych będzie współpracować z pracodawcami w zakresie wdrażania progr. rozwojowych,
 • 188 uczniów odbędzie i zakończy staż zawodowy,
 • 1120 uczniów uczestniczyć będzie w zajęciach wyrównawczych lub rozwijających kompetencje kluczowe,
 • 7 szkół zawodowych zostanie wyposażonych w nowoczesne materiały dydaktyczne,
 • odbędzie się 7600h zajęć w ramach nowych kierunków i progr. nauczania,
 • odbędzie się 1152h zajęć w ramach realizacji projektów,
 • odbędzie się 15400h zajęć dodatkowych
 • dwukrotnie zostaną zorganizowane Targi Szkół Ponadgimnazjalnych,
 • uczniowie zrealizują 8 projektów: 2 prezentacje kuchni staropolskich, 15 stoisk wystawienniczych, zagospodarowanie terenu wokół ZST, makietę nowoczesnego boiska, model windy, roboty minisumo, elementarz bezpieczeństwa,
 • odbędą się spotkania: organ. i podsumowujące, weźmie w nich udział łącznie 90 osób,
 • powstanie pracownia dla kierunku betoniarz – zbrojarz,
 • ukaże się 20 informacji na temat projektu w mediach,
 • wydanych zostanie 20 plakatów i 20 tablic promujących projekt.

 

Rezultaty projektu:

Twarde:

1) Zwiększy się poziom dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki

 • zostanie wdrożonych 9 nowych kierunków i 6 nowych programów nauczania oraz zostanie stworzona jedna pracownia kształcenia praktycznego,
 • 280 uczniów zdobędzie kwalifikacje do wykonywania zawodów najbardziej potrzebnych gospodarce: w gastronomii, budownictwie, meblarstwie.

2) Podwyższy się poziom kształcenia zawodowego:

 • 240 uczniów zdobędzie dodatkowe ponadprogramowe umiejętności zawodowe,
 • 242 uczniów zdobędzie uprawnienia dodatkowe w zawodzie potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem,

3) Podwyższy się poziom przygotowania do egzaminów zewnętrznych

 • 1120 uczniów zdobędzie nowe umiejętności w ramach kompetencji kluczowych,
 • 990 beneficjentów projektu zda zewnętrzny egzamin maturalny, tj. 70% beneficjentów kończących średnie szkoły zawodowe,
 • 1080 beneficjentów projektu zda zewnętrzny egzamin zawodowy, tj. 60% beneficjentówkończących szkoły zawodowe.

Miękkie:

 • zwiększenie motywacji do nauki u 60% uczestniczących,

 • zwiększenie naboru do szkół zawodowych o 5%,

 • wzrost przedsiębiorczości i aktywności uczniów szkół zawodowych u 50% uczestniczących.

Osiągnięte rezultaty wpłyną na podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego, wprowadzone nowe kierunki i programy przyczynią się do większego powiązania szkolnictwa zawodowego z potrzebami gospodarki regionu, przyczynią się do zmniejszenia deficytu kadry specjalistów w branży budowlanej, mechanicznej, meblarskiej, usługowej. Dodatkowe szkolenia, których realizacja będzie zlecona zgodnie z ustawą „Prawo zam. publ.” wpłyną na podniesienie zdolności beneficjentów do zatrudnienia co będzie wart. dodaną w projekcie.

Monitoring rezultatów oparty na analizie dokumentów powstających w trakcie trwania projektu: programów zajęć, list obecności, spr. okresowych prowadzony będzie co kwartał. Natomiast monitoring projektów oparty na ankietach, analizie, raportów OKE, opiniach pracodawców oraz przeglądzie efektów realizacji projektów odbędzie się dwukrotnie: w VIII 2010r. i w VIII 2001r. Raz na semestr będą odbywały się spotkania monitorujące z dyrekt. szkół. Za monitoring rezultatów będzie odpowiedzialny specjalista ds. monitoringu i ewaluacji.