Projekt pt. „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia

Praktycznego w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do potrzeb rynku pracy”

Centrum Kształcenia Praktycznego zabezpiecza zajęcia praktyczne w branżach:

budowlanej – zawody: cieśla, betoniarz zbrojarz, stolarz,

usługowej – zawody: technik usług kosmetycznych, fryzjer,

mechanicznej, elektronicznej, mechatronicznej – zawody: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz.

Zajęcia praktyczne to jeden z kluczowych obszarów działania w szkolnictwie zawodowym. Kolejne obszary to zajęcia edukacyjne w pracowniach zawodowych oraz specjalizacje. Jest to najważniejszy element szkolenia, który przygotowuje do podjęcia pracy w zawodzie lub do dalszej nauki. Z zapewnieniem odpowiednich zajęć praktycznych i edukacyjnych w pracowniach zawodowych najwięcej problemów mają Szkoły, które są zobligowane do prowadzenia zajęć programowych w oparciu o standardy wyposażenia pracowni. Standardy wyposażenia pracowni są określane przez Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Generalnie największą przeszkodą jest brak odpowiednich pracowni specjalistycznych, co powoduje jednocześnie, że Szkoły często już na wstępie rezygnują z otwierania nauczania nowych zawodów. Pracownie specjalistyczne wraz z wyposażeniem pochłaniają największe środki budżetowe, dlatego w większości przypadków Szkół nie stać na tworzenie takiej bazy.

Obecne uwarunkowania związane z potrzebami rynku pracy w zakresie określonych zawodów oraz trendy w popycie na pracę udowadniają, że już teraz należy podjąć działania mające na celu przygotowanie bazy szkolnictwa zawodowego, która zabezpieczy proces edukacji zawodowej. Z dokonanej analizy potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego wynika, iż niezbędnym działaniem jest utworzenie zintegrowanej pracowni elektrycznej, elektronicznej, energoelektroniki, elektroenergetyki i technik wytwarzania – czyli nowej pracowni elektrycznej i elektronicznej.

W Centrum Kształcenia Praktycznego jak już wcześniej wspomniano realizowane są zajęcia praktyczne, pracownie przedmiotowe i specjalizacje w zawodach, w których powtarza się lub jest podobna tematyka programowa. Tymi zawodami są:

technik elektronik;

technik elektryk;

technik mechatronik;

technik pojazdów samochodowych;

technik teleinformatyk;

elektryk;

elektromechanik;

Planowane do podjęcia zajęć praktycznych w Centrum są zawody:

mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;

monter mechatronik;

Zawody wymienione od pkt. 1 do 7 już są nauczane w szkołach zawodowych miasta Elbląga. Na dwa kolejne zawody (poz. 8 i 9) jest wydana zgoda Urzędu Miejskiego (Wydział Edukacji) na otwarcie nauczania w tych zawodach, co wynika z potrzeb pracodawców.

Wymienione zawody w programach nauczania mają zagadnienia związane z elektroniką, elektrotechniką, energoelektroniką, elektroenergetyką, automatyką i technikami wytwarzania. Aby nie organizować wielu pracowni w każdej ze szkół, istnieje potrzeba utworzenia jednej i kompleksowej w Centrum Kształcenia Praktycznego. Powstałą pracownię elektryki i elektroniki należy bardzo dobrze wyposażyć.

W zespole Szkół Techniczno-Informatycznych już drugi rok z kolei organizowany jest nabór do technikum elektronicznego. Zgodnie z ramowym planem nauczania w klasach pierwszych uczniowie realizują między innymi zajęcia praktyczne. Te zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego. W roku szkolnym 2007/2008 była to grupa 25 uczniów. W roku szkolnym 2008/2009 jest to grupa 28 uczniów. Razem zajęcia te realizuje 53 uczniów. Problem pojawi się w kolejnych latach nauki w tym zawodzie gdzie będą potrzebne następujące pracownie:

- pracownia elektryczna i elektroniczna;

- pracownia układów analogowych i cyfrowych;

- pracownia przyrządów pomiarowych;

- pracownia układów mikroprocesorowych;

- pracownia automatyki;

- pracownia urządzeń

Dochodzi do tego jeszcze w klasie czwartej specjalizacja i może ona opierać się na bazie wymienionych pracowni.

W tej samej szkole tzn. Zespole Szkół Techniczno Informatycznych uczy się 20 uczniów w zawodzie technika elektryka, dla których już teraz istnieje wymóg przeprowadzania zajęć praktycznych w pracowniach:

- elektrycznej i elektronicznej;

- instalacji elektrycznych;

- maszyn elektrycznych;

- elektroenergetyki;

- energoelektroniki.

Zespół Szkół Mechanicznych – to szkoła, której uczniowie oprócz realizacji zajęć praktycznych realizują zajęcia w pracowniach specjalistycznych. Program nauczania przewiduje zajęcia w pracowniach:

- urządzeń i systemów mechatronicznych opartych między innymi na elementach i układach elektronicznych;

- pracowni specjalistycznych bazujących na zagadnieniach związanych z układami i systemami sterującymi – czyli pracownia posiadającą wyposażenie elektryczne, elektroniczne oraz z automatyki przemysłowej.

W zawodzie technika pojazdów samochodowych oraz mechanika pojazdów samochodowych w programie nauczania przewiduje się zajęcia z przedmiotów, które powinny być realizowane w pracowni specjalistycznej. Tymi zajęciami są:

- elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych;

- pracownia elektrotechniki i elektroniki;

- wyposażenie elektryczne samochodów;

- podstawy elektrotechniki i elektroniki

- pracownia elektromechaniki i elektroniki

Również w zawodach :

technika teleinformatyki;
elektryka,

elektromechanika

mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;

montera mechatronika;

występują przedmioty jak w zestawieniu poniżej, które powinny być realizowane w profesjonalnej pracowni elektrycznej i elektronicznej, która spełni standardy wyposażenie określone przez Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. Do przedmiotów tych zalicza się:

- technologia i materiałoznawstwo elektryczne;

- podstawy elektrotechniki i elektroniki;

- pracownia elektryczna i elektroniczna;

- elektroenergetyka;

- elementy i układy kontrolno pomiarowe;

- podstawy eksploatacji urządzeń mechatronicznych;

- elektrotechnika i elektronika;

- automatyka przemysłowa i robotyka;

- elementy elektrotechniki i elektroniki – w zawodzie ślusarza;

- maszyny elektryczne;

- aparaty i urządzenia elektryczne.

W Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonuje obecnie pracownia samochodowa – diagnostyki samochodowej . Pracownia jest przeznaczona dla uczniów techników kształcących się w zawodzie technika pojazdów samochodowych i uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, kształcących się w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. Uczniowie uczą się zasad wykonywania okresowych badań technicznych pojazdów oraz dokonują regulacji i pomiarów geometrii w pojazdach samochodowych. Obok tej pracowni funkcjonuje także pracownia samochodowa – mechaniki samochodowej . Pracownia przeznaczona jest do nauki budowy i naprawy pojazdów samochodowych dla uczniów w zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Pracownie te nie posiadają odpowiednich i nowoczesnych urządzeń i przyrządów niezbędnych do nauczania w zawodzie. Ponadto w wyniku przeprowadzonych oględzin i badań pracowni przez Transportowy Dozór Techniczny, wydane zostały zalecenia do przeprowadzenia jej modernizacji i dostosowania polegającego na:

- wykonaniu stałej przegrody budowlanej na całej długości stanowiska kontrolnego,

- przeniesieniu stanowiska kontroli pojazdów w inną część pomieszczenia, gdzie będzie zachowana wys. 4,6 m w miejscu przewidzianym do podnoszenia całego pojazdu na szer. co najmniej 3 m na obszarze wyznaczonym wzdłuż tego stanowiska,

- wykonaniu bramy wjazdowej o wys. 4.1 m i szer. 3,4 m,

- wykonaniu ławy pomiarowej o szer. 2,4 m.

Potrzeba modernizacji wynika z dostosowania pracowni do wymogów przepisów, tak, aby uczniowie w praktyce wykorzystywali pomieszczenia, które mają za zadanie spełniać zadania typowej stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów samochodowych oraz funkcjonującą przy niej pracownią spełniająca rolę pomieszczenia do naprawy pojazdów samochodowych.

Uczniowie kształcący się w Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodzie fryzjera i technika usług kosmetycznych są jedynymi zawodami w Centrum, które nie mają w programach nauczania zagadnień związanych z metrologią. Pozostałe zawody muszą realizować zajęcia związane z pomiarami mechanicznymi oraz elektrycznymi i elektronicznymi. Centrum posiada dobre wyposażenie w zakresie metrologii mechanicznej, natomiast nie posiada przyrządów do nauczania pomiarów elektrycznych i elektronicznych.

W 2007 r. z inicjatywy firmy ALSTOM POWER reaktywowano w systemie edukacji zawodowej Elbląga kształcenie w zawodzie technik odlewnik. Kształcenie w tym zawodzie uruchomiono ponownie po wieli latach w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. W roku szkolnym 2007/2008 w wyniku przeprowadzonego naboru naukę rozpoczęło 24 uczniów, gdzie już w roku szkolnym 2008/2009 w wyniku zainteresowania młodzieży naukę rozpoczęły 34 osoby. Firma ALSTOM POWER – jedna z największych w województwie prowadzi działalność na bazie dawnych Zakładów Mechanicznych Zamech. Zajmuje się produkcją turbin parowych i gazowych oraz wykonywaniem odlewów. Przedsiębiorstwo objęło patronat nad klasą technika odlewnika, delegując do prowadzenia zajęć dydaktycznych swoich pracowników z największym doświadczeniem i uprawnieniami pedagogicznymi. Największym obecnie problemem jest brak możliwości odbywania zajęć praktycznych, które powinny odbywać się w odpowiednio przystosowanych warsztatach. Szkoła takiej bazy nie posada, a odbywanie zajęć warsztatowych na terenie zakładu ze względu na ciężki przemysł (niebezpieczne środowisko pracy) jest niemożliwe. Nawiązana został więc współpraca z Centrum Kształcenia Praktycznego, które dysponuje odpowiednimi warunkami do utworzenia nowej pracowni. Koncepcję pracowni stworzono więc w oparciu o wytyczne w zakresie wyposażenia określone przez Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie oraz uzgodnienia ze specjalistami, korzystając z doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, która posiada tego typu warsztat.

Rozpoznając problemy dotyczące edukacji zawodowej należy stwierdzić, iż dotyczą one przede wszystkim niewystarczających środków na przystosowanie pracowni, ich modernizację oraz wyposażenie tak aby zaspokoić potrzeby szkolnictwa zawodowego. Centrum posiada nowo odremontowany budynek. Zainwestowano dużo środki w bazę dydaktyczną, natomiast brak jest środków na wyposażenie tej bazy. Przestarzałe urządzenia lub ich brak powoduje, że baza staje się bezwartościowa. Dlatego Centrum nie może zabezpieczyć na dzień dzisiejszy zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze programowym dla zawodów: technika elektryka, technika elektronika, technika mechatronika, technika mechanika, technika pojazdów samochodowych, elektromechanika, elektryka, mechanika urządzeń precyzyjnych, montera mechatronika, ślusarza. Ponadto dużym utrudnieniem w funkcjonowaniu systemu jest niskie zainteresowanie pracą w edukacji zawodowej, młodej kadry technicznej. Niskie wynagrodzenie nauczyciela praktycznej nauki zawodu jest ograniczeniem do ich pozyskiwania. Natomiast wykwalifikowane osoby zatrudnione w przemyśle w przypadku chęci podjęcia prowadzenia zajęć praktycznych muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne.

Projekt pt. „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia

Praktycznego w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do potrzeb rynku pracy”

Centrum Kształcenia Praktycznego zabezpiecza zajęcia praktyczne w branżach:

budowlanej – zawody: cieśla, betoniarz zbrojarz, stolarz,

usługowej – zawody: technik usług kosmetycznych, fryzjer,

mechanicznej, elektronicznej, mechatronicznej – zawody: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz.

Zajęcia praktyczne to jeden z kluczowych obszarów działania w szkolnictwie zawodowym. Kolejne obszary to zajęcia edukacyjne w pracowniach zawodowych oraz specjalizacje. Jest to najważniejszy element szkolenia, który przygotowuje do podjęcia pracy w zawodzie lub do dalszej nauki. Z zapewnieniem odpowiednich zajęć praktycznych i edukacyjnych w pracowniach zawodowych najwięcej problemów mają Szkoły, które są zobligowane do prowadzenia zajęć programowych w oparciu o standardy wyposażenia pracowni. Standardy wyposażenia pracowni są określane przez Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Generalnie największą przeszkodą jest brak odpowiednich pracowni specjalistycznych, co powoduje jednocześnie, że Szkoły często już na wstępie rezygnują z otwierania nauczania nowych zawodów. Pracownie specjalistyczne wraz z wyposażeniem pochłaniają największe środki budżetowe, dlatego w większości przypadków Szkół nie stać na tworzenie takiej bazy.

Obecne uwarunkowania związane z potrzebami rynku pracy w zakresie określonych zawodów oraz trendy w popycie na pracę udowadniają, że już teraz należy podjąć działania mające na celu przygotowanie bazy szkolnictwa zawodowego, która zabezpieczy proces edukacji zawodowej. Z dokonanej analizy potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego wynika, iż niezbędnym działaniem jest utworzenie zintegrowanej pracowni elektrycznej, elektronicznej, energoelektroniki, elektroenergetyki i technik wytwarzania – czyli nowej pracowni elektrycznej i elektronicznej.

W Centrum Kształcenia Praktycznego jak już wcześniej wspomniano realizowane są zajęcia praktyczne, pracownie przedmiotowe i specjalizacje w zawodach, w których powtarza się lub jest podobna tematyka programowa. Tymi zawodami są:

technik elektronik;

technik elektryk;

technik mechatronik;

technik pojazdów samochodowych;

technik teleinformatyk;

elektryk;

elektromechanik;

Planowane do podjęcia zajęć praktycznych w Centrum są zawody:

mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;

monter mechatronik;

Zawody wymienione od pkt. 1 do 7 już są nauczane w szkołach zawodowych miasta Elbląga. Na dwa kolejne zawody (poz. 8 i 9) jest wydana zgoda Urzędu Miejskiego (Wydział Edukacji) na otwarcie nauczania w tych zawodach, co wynika z potrzeb pracodawców.

Wymienione zawody w programach nauczania mają zagadnienia związane z elektroniką, elektrotechniką, energoelektroniką, elektroenergetyką, automatyką i technikami wytwarzania. Aby nie organizować wielu pracowni w każdej ze szkół, istnieje potrzeba utworzenia jednej i kompleksowej w Centrum Kształcenia Praktycznego. Powstałą pracownię elektryki i elektroniki należy bardzo dobrze wyposażyć.

W zespole Szkół Techniczno-Informatycznych już drugi rok z kolei organizowany jest nabór do technikum elektronicznego. Zgodnie z ramowym planem nauczania w klasach pierwszych uczniowie realizują między innymi zajęcia praktyczne. Te zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego. W roku szkolnym 2007/2008 była to grupa 25 uczniów. W roku szkolnym 2008/2009 jest to grupa 28 uczniów. Razem zajęcia te realizuje 53 uczniów. Problem pojawi się w kolejnych latach nauki w tym zawodzie gdzie będą potrzebne następujące pracownie:

- pracownia elektryczna i elektroniczna;

- pracownia układów analogowych i cyfrowych;

- pracownia przyrządów pomiarowych;

- pracownia układów mikroprocesorowych;

- pracownia automatyki;

- pracownia urządzeń

Dochodzi do tego jeszcze w klasie czwartej specjalizacja i może ona opierać się na bazie wymienionych pracowni.

W tej samej szkole tzn. Zespole Szkół Techniczno Informatycznych uczy się 20 uczniów w zawodzie technika elektryka, dla których już teraz istnieje wymóg przeprowadzania zajęć praktycznych w pracowniach:

- elektrycznej i elektronicznej;

- instalacji elektrycznych;

- maszyn elektrycznych;

- elektroenergetyki;

- energoelektroniki.

Zespół Szkół Mechanicznych – to szkoła, której uczniowie oprócz realizacji zajęć praktycznych realizują zajęcia w pracowniach specjalistycznych. Program nauczania przewiduje zajęcia w pracowniach:

- urządzeń i systemów mechatronicznych opartych między innymi na elementach i układach elektronicznych;

- pracowni specjalistycznych bazujących na zagadnieniach związanych z układami i systemami sterującymi – czyli pracownia posiadającą wyposażenie elektryczne, elektroniczne oraz z automatyki przemysłowej.

W zawodzie technika pojazdów samochodowych oraz mechanika pojazdów samochodowych w programie nauczania przewiduje się zajęcia z przedmiotów, które powinny być realizowane w pracowni specjalistycznej. Tymi zajęciami są:

- elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych;

- pracownia elektrotechniki i elektroniki;

- wyposażenie elektryczne samochodów;

- podstawy elektrotechniki i elektroniki

- pracownia elektromechaniki i elektroniki

Również w zawodach :

technika teleinformatyki;
elektryka,

elektromechanika

mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;

montera mechatronika;

występują przedmioty jak w zestawieniu poniżej, które powinny być realizowane w profesjonalnej pracowni elektrycznej i elektronicznej, która spełni standardy wyposażenie określone przez Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. Do przedmiotów tych zalicza się:

- technologia i materiałoznawstwo elektryczne;

- podstawy elektrotechniki i elektroniki;

- pracownia elektryczna i elektroniczna;

- elektroenergetyka;

- elementy i układy kontrolno pomiarowe;

- podstawy eksploatacji urządzeń mechatronicznych;

- elektrotechnika i elektronika;

- automatyka przemysłowa i robotyka;

- elementy elektrotechniki i elektroniki – w zawodzie ślusarza;

- maszyny elektryczne;

- aparaty i urządzenia elektryczne.

W Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonuje obecnie pracownia samochodowa – diagnostyki samochodowej . Pracownia jest przeznaczona dla uczniów techników kształcących się w zawodzie technika pojazdów samochodowych i uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, kształcących się w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. Uczniowie uczą się zasad wykonywania okresowych badań technicznych pojazdów oraz dokonują regulacji i pomiarów geometrii w pojazdach samochodowych. Obok tej pracowni funkcjonuje także pracownia samochodowa – mechaniki samochodowej . Pracownia przeznaczona jest do nauki budowy i naprawy pojazdów samochodowych dla uczniów w zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Pracownie te nie posiadają odpowiednich i nowoczesnych urządzeń i przyrządów niezbędnych do nauczania w zawodzie. Ponadto w wyniku przeprowadzonych oględzin i badań pracowni przez Transportowy Dozór Techniczny, wydane zostały zalecenia do przeprowadzenia jej modernizacji i dostosowania polegającego na:

- wykonaniu stałej przegrody budowlanej na całej długości stanowiska kontrolnego,

- przeniesieniu stanowiska kontroli pojazdów w inną część pomieszczenia, gdzie będzie zachowana wys. 4,6 m w miejscu przewidzianym do podnoszenia całego pojazdu na szer. co najmniej 3 m na obszarze wyznaczonym wzdłuż tego stanowiska,

- wykonaniu bramy wjazdowej o wys. 4.1 m i szer. 3,4 m,

- wykonaniu ławy pomiarowej o szer. 2,4 m.

Potrzeba modernizacji wynika z dostosowania pracowni do wymogów przepisów, tak, aby uczniowie w praktyce wykorzystywali pomieszczenia, które mają za zadanie spełniać zadania typowej stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów samochodowych oraz funkcjonującą przy niej pracownią spełniająca rolę pomieszczenia do naprawy pojazdów samochodowych.

Uczniowie kształcący się w Centrum Kształcenia Praktycznego w zawodzie fryzjera i technika usług kosmetycznych są jedynymi zawodami w Centrum, które nie mają w programach nauczania zagadnień związanych z metrologią. Pozostałe zawody muszą realizować zajęcia związane z pomiarami mechanicznymi oraz elektrycznymi i elektronicznymi. Centrum posiada dobre wyposażenie w zakresie metrologii mechanicznej, natomiast nie posiada przyrządów do nauczania pomiarów elektrycznych i elektronicznych.

W 2007 r. z inicjatywy firmy ALSTOM POWER reaktywowano w systemie edukacji zawodowej Elbląga kształcenie w zawodzie technik odlewnik. Kształcenie w tym zawodzie uruchomiono ponownie po wieli latach w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. W roku szkolnym 2007/2008 w wyniku przeprowadzonego naboru naukę rozpoczęło 24 uczniów, gdzie już w roku szkolnym 2008/2009 w wyniku zainteresowania młodzieży naukę rozpoczęły 34 osoby. Firma ALSTOM POWER – jedna z największych w województwie prowadzi działalność na bazie dawnych Zakładów Mechanicznych Zamech. Zajmuje się produkcją turbin parowych i gazowych oraz wykonywaniem odlewów. Przedsiębiorstwo objęło patronat nad klasą technika odlewnika, delegując do prowadzenia zajęć dydaktycznych swoich pracowników z największym doświadczeniem i uprawnieniami pedagogicznymi. Największym obecnie problemem jest brak możliwości odbywania zajęć praktycznych, które powinny odbywać się w odpowiednio przystosowanych warsztatach. Szkoła takiej bazy nie posada, a odbywanie zajęć warsztatowych na terenie zakładu ze względu na ciężki przemysł (niebezpieczne środowisko pracy) jest niemożliwe. Nawiązana został więc współpraca z Centrum Kształcenia Praktycznego, które dysponuje odpowiednimi warunkami do utworzenia nowej pracowni. Koncepcję pracowni stworzono więc w oparciu o wytyczne w zakresie wyposażenia określone przez Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie oraz uzgodnienia ze specjalistami, korzystając z doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, która posiada tego typu warsztat.

Rozpoznając problemy dotyczące edukacji zawodowej należy stwierdzić, iż dotyczą one przede wszystkim niewystarczających środków na przystosowanie pracowni, ich modernizację oraz wyposażenie tak aby zaspokoić potrzeby szkolnictwa zawodowego. Centrum posiada nowo odremontowany budynek. Zainwestowano dużo środki w bazę dydaktyczną, natomiast brak jest środków na wyposażenie tej bazy. Przestarzałe urządzenia lub ich brak powoduje, że baza staje się bezwartościowa. Dlatego Centrum nie może zabezpieczyć na dzień dzisiejszy zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze programowym dla zawodów: technika elektryka, technika elektronika, technika mechatronika, technika mechanika, technika pojazdów samochodowych, elektromechanika, elektryka, mechanika urządzeń precyzyjnych, montera mechatronika, ślusarza. Ponadto dużym utrudnieniem w funkcjonowaniu systemu jest niskie zainteresowanie pracą w edukacji zawodowej, młodej kadry technicznej. Niskie wynagrodzenie nauczyciela praktycznej nauki zawodu jest ograniczeniem do ich pozyskiwania. Natomiast wykwalifikowane osoby zatrudnione w przemyśle w przypadku chęci podjęcia prowadzenia zajęć praktycznych muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne.