Słuchacze klasy VIII CKZiU po powrocie z nauczania zdalnego uczestniczyli w kolejnej formie działań reintegracji zespołowej mając okazję kształtowania swoich postaw poza siedzibą placówki. We współpracy z wychowawcami z ramienia OHP wzięli udział w zajęciach na elbląskim lodowisku. Szkoła to nie tylko miejsce gdzie wyposażamy w wiedzę z języka polskiego, matematyki, itp. Wykorzystując działania zespołowe tylko częściowo w środowisku zespołu klasowego kształtujemy kompetencje miękkie takie jak podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem, współpraca, komunikacja, planowanie, zarządzanie czasem.To umiejętności uniwersalne, które wykorzystywane są w większości obszarów jednostki.