Mija pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/22 w warunkach trwającej pandemii i ograniczeń nałożonych na placówki oświatowe. Mimo trudności w realizacji szeregu zadań i kreowania nowych wydarzeń ECEZ podjęło działania zarówno na rzecz kadry szkół podstawowych tworząc Szkolne Zespoły ds. doradztwa zawodowego, kontynuując działania na rzecz świadomych wyborów uczniów klas VIII elbląskich szkół podstawowych, realizując zadania w projekcie – Klasy z pasją.  W trakcie pierwszego półrocza w warunkach obostrzonego rygoru pandemicznego odbywały się wycieczki edukacyjne powiązane z warsztatami psychoedukacyjnym , gdzie młodzież zgłębiała wiedzę dot. m.in. czynników wyboru dalszej drogi kształcenia, nauki całożyciowej, zawodów przyszłości, kompetencji miękkich , a zwłaszcza tych najbardziej poszukiwanych na rynku pracy . Ponadto stworzono okazję na poznawanie strategii skutecznego radzenia sobie ze stresem, umiejętności gospodarowania czasem, znaczenia komunikacji i współpracy. Wycieczki edukacyjne mają na celu poznanie środowisk zawodowych celem pogłębienia samoświadomości swoich oczekiwań, możliwości i ograniczeń. Uczniowie  przemieszczając się przez poszczególne pracownie mają okazję porozmawiać z nauczycielami praktycznej nauki zawodu, uczniami ze szkól ponadpodstawowych rozwijających umiejętności pracy w danym zawodzie, obejrzeć wyposażenie sal lekcyjnych i obejrzenie najnowszych maszyn, w które wyposażone są pracownie CKZIU- ECEZ. Uczniowie i nauczyciele często z zadowoleniem podsumowują tego typu działania. W pierwszym półroczu odbyły się też 4 spotkania członków Szkolnych zespołów ds. doradztwa zawodowego. Jeśli sytuacja pandemiczna i ograniczenia z niej wynikające nie ulegną drastycznym ograniczeniom ECEZ zamierza kontynuować te działania na rzecz młodzieży kl.VIII i rozszerzyć o kl.VII , jak również na rzecz członków szkolnych zespołów ds. doradztwa zawodowego ( nauczyciele – bibliotekarze i wychowawcy klas.VIII)